Vaše verze internetového prohlížeče není aktuální!

Abyste byli schopni využívat plně naše internetové stránky, měli byste si nainstalovat aktuální verzi prohlížeče. Seznam doporučených prohlížečů naleznete zde.Výzva klientům k převzetí uměleckých předmětů

Praha, dne 29.10.2019

 

Poslední výzva klientům společnosti DOROTHEUM spol. s r.o. k převzetí uměleckých předmětů

Společnost DOROTHEUM spol. s r.o., IČO: 270 79 716, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00 (dále jen „DOROTHEUM“) tímto naposledy činí výzvu všem svým klientům, se kterými uzavřela smlouvu, na jejímž základě klient předal společnosti DOROTHEUM umělecký předmět, aby jej společnost DOROTHEUM buď svým jménem a na účet klienta prodala v aukci, nebo aby jej nabídla k volnému prodeji ve své prodejně a v případě, že se vyskytne zájemce o koupi uměleckého předmětu, aby jej svým jménem pro klienta a na účet klienta prodala, aby si umělecké předměty převzali zpět.

Společnost DOROTHEUM již učinila tuto výzvu vůči všem svým klientům písemnou formou s odesláním poštou na kontaktní adresy klientů, a dále prostřednictvím zveřejnění na svých webových stránkách a v Obchodním věstníku. Vzhledem ke skutečnosti, že ve smlouvě sjednaná lhůta pro převzetí uměleckých předmětů ze strany klientů již uplynula, přešlo nebezpečí škody, zničení a ztráty uměleckých předmětů na klienty.

Společnost DOROTHEUM tímto naposledy vyzývá všechny své klienty, aby si příslušné umělecké předměty, které se nachází ve skladu společnosti DOROTHEUM na adrese Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, neprodleně převzali zpět. V případě, že se klienti za účelem převzetí uměleckých předmětu chtějí nechat zastoupit, je potřeba, aby byla společnosti DOROTHEUM zástupcem klienta (zmocněncem) předložena za tímto účelem řádně udělená plná moc ze strany klienta.

Za účelem dohody ohledně přesného data a času převzetí uměleckého předmětu zpět do rukou klienta je potřeba kontaktovat klientský servis, e-mail: info@dorotheum.cz, tel.: +420 224 222 001.

Společnost DOROTHEUM si tímto dovoluje své klienty upozornit, že v případě, že si umělecké předměty neprodleně nepřevezmou, je společnost DOROTHEUM v souladu se smlouvou oprávněna od smlouvy odstoupit a zároveň umělecký předmět prodat v rámci online aukce, která by se měla uskutečnit do konce roku 2019, nebo jiným způsobem, a to za cenu, za kterou jej lze prodat – tzn. za jakoukoliv cenu, kterou s ohledem na aktuální situaci na trhu zájemce o umělecký předmět nabídne. V takovém případě bude úplata společnosti DOROTHEUM v souladu se smlouvou činit 40% z dosažené kupní ceny uměleckého předmětu po odečtení veškerých nákladů společnosti DOROTHEUM.

Společnost DOROTHEUM dále klienty upozorňuje, že je povinna vydat umělecký předmět až poté, co klient uhradí veškeré případné hotové výdaje a náklady, které společnost DOROTHEUM nutně nebo užitečně vynaložila při splnění svého závazku.

S úctou                                                                     

DOROTHEUM spol. s r.o.

Prag, den 29.10.2019

Letzte Aufforderung an die Kunden der Gesellschaft DOROTHEUM spol. s r.o. zur Übernahme von Kunstgegenständen

Die Gesellschaft DOROTHEUM spol. s r.o., Id.-Nr.: 270 79 716, mit Sitz Prag 1, Ovocný trh 580/2, PLZ 110 00 (im Weiteren nur „DOROTHEUM“) fordert hiermit zum letzten Male alle ihre Kunden, mit denen sie einen Vertrag abgeschlossen hat, auf dessen Grundlage der Kunde einen Kunstgegenstand an die DOROTHEUM übergeben hat, damit DOROTHEUM diesen entweder im eigenen Namen und auf die Rechnung des Kunden in einer Auktion verkauft oder zum freien Verkauf in ihrer Verkaufsstelle anbietet, und in dem Falle, dass sich ein Interessant für den Kauf des Kunstgegenstands meldet, diesen in ihrem Namen und auf die Rechnung des Kunden verkauft, auf, diesen Kunstgegenstand zurückzunehmen.

DOROTHEUM hat an allen ihre Kunden eine solche Aufforderung schriftlich per Post übersandt und weiterhin mittels einer Veröffentlichung auf ihren Webseiten und im Handelsanzeiger bewirkt. Im Hinblick auf die Tatsache, dass die in dem Vertrag vereinbarte Frist für die Übernahme der Kunstgegenstände seitens der Kunden schon abgelaufen ist, ist die Gefahr für den Schadenseintritt, die Vernichtung und den Verlust der Kunstgegenstände schon auf die Kunden übergegangen.  

DOROTHEUM fordert alle ihre Kunden das letzte Mal auf, alle Kunstgegenstände, die sich im Lager von DOROTHEUM zur Adresse Prag 1, Ovocný trh 580/2, PLZ 110 00, befinden, unverzüglich zurückzunehmen. Wenn sich ein Kunde zum Zwecke der Übernahme von Kunstgegenständen vertreten lassen will, ist es notwendig, dass DOROTHEUM von dem Vertreter des Kunden (dem Bevollmächtigen) eine zu diesem Zwecke ordentlich seitens des Kunden erteilte Vollmacht vorgelegt wird.

Zum Zwecke der Vereinbarung eines genauen Termins und einer genauen Uhrzeit zur Übernahme des Kunstgegenstands wollen Sie bitte info@dorotheum.cz, Tel.: +420 224 222 001, kontaktieren.

DOROTHEUM weist hiermit ihre Kunden darauf hin, dass in dem Falle, dass diese ihre Kunstgegenstände nicht unverzüglich übernehmen, DOROTHEUM gemäß dem Vertrag berechtigt ist, von dem Vertrag zurückzutreten und gleichzeitig den Kunstgegenstand im Rahmen einer Online-Auktion, die bis Ende des Jahres 2019 stattfinden würde, oder ihn auf eine andere geeignete Art und Weise zu verkaufen, und dies für einen Preis, für den er verkauft werden kann – d.h. für irgendeinen Preis, den ein Interessent für den Kunstgegenstand im Hinblick auf die aktuelle Situation auf dem Markt anbietet. In einem solchen Falle wird das Entgelt von DOROTHEUM gemäß dem Vertrag 40 % von dem erlangten Kaufpreis des Kunstgegenstands nach dem Abzug von allen Kosten von DOROTHEUM sein.

DOROTHEUM weist weiterhin ihre Kunden darauf hin, dass sie erst verpflichtet ist, den Kunstgegenstand herauszugeben, wenn der Kunde alle etwaigen Barauslagen und Kosten, die DOROTHEUM erforderlich oder nützlich bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung ausgelegt hat, zurückgezahlt hat.

Mit freundlichen Grüßen

                                                                                  

DOROTHEUM spol. s r.o.

Prague, on 29 October 2019

Last call appeal for takeover the object of art

The company DOROTHEUM spol. s r.o., identification number: 270 79 716, with its registered office at Prague 1, Ovocný trh 580/2, Postal Code 110 00 (“DOROTHEUM”) hereby makes the last call appeal to all its clients with whom it has concluded an agreement on the basis of which the client handed over the object of art to DOROTHEUM so that DOROTHEUM can sell it in its name and on client’s account in an auction or offer it for free sale at its store at the registered office of DOROTHEUM and, if there is the person interested in the purchase of the object of art, sell it in its name, on client’s behalf and on client’s account for the agreed consideration, for takeover their objects of art.

DOROTHEUM has already made this call appeal for takeover of the object of art to all its clients in writing and sent them by registered mail to client’s addresses. and further by publishing it on its website and in the Commercial Bulletin. Due to the fact that the deadline for takeover of the objects of art by clients agreed in the agreement has already expired, the risk of damage, destruction and loss of the objects of art passed on to the clients.

For the very last time, DOROTHEUM hereby invites all its clients to pick up their objects of art which are located at DOROTHEUM's warehouse at Prague 1, Ovocný trh 580/2, Postal Code 110 00 without undue delay. If the clients wish to be represented in order to take over the object of art, a duly granted power of attorney must be presented to DOROTHEUM by their proxies.

In order to agree on the exact date and time of the client’s pickup of the object of art, it is necessary to contact the client service, e-mail: info@dorotheum.cz, tel.: +420 224 222 001.

DOROTHEUM would hereby like to notice its clients that in the event that they will not pick up their objects of art without undue delay, DOROTHEUM will be entitled to withdraw from the agreement, and, simultaneously to sell the client’s objects of art in an online auction which should take place until the end of 2019, or otherwise, at a price at which it can be sold – i.e. at any price offered in view of the current market situation by a person interested in the object of art. In such case, the remuneration of DOROTHEUM shall in accordance with the agreement be 40% of the purchase price of the object of art after deduction of any costs incurred by DOROTHEUM.

In addition, please note that DOROTHEUM is only obliged to hand over the object of art to its clients once they have reimbursed any cash expenses and costs that DOROTHEUM necessarily or usefully incurred while meeting its obligations.

Yours faithfully

                                                                                  

DOROTHEUM spol. s r.o.

Praha, dne 7.6.2019

 

Výzva klientům společností DOROTHEUM spol. s r.o. k převzetí uměleckých předmětů

Společnost DOROTHEUM spol. s r.o., IČO: 270 79 716, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 94720 (dále jen „Dorotheum“) tímto vyzývá všechny své klienty, se kterými uzavřela smlouvu, na jejímž základě klient předal společnosti Dorotheum umělecký předmět, aby jej společnost Dorotheum buď svým jménem a na účet klienta prodala v aukci, nebo aby jej nabídla k volnému prodeji ve své prodejně na adrese sídla společnosti Dorotheum a v případě, že se vyskytne zájemce o koupi uměleckého předmětu, aby jej svým jménem pro klienta a na účet klienta prodala, a to za sjednanou úplatu.

Z uzavřené smlouvy vyplývá, že společnost Dorotheum je oprávněna klienta kdykoli po dobu trvání smlouvy vyzvat, aby si umělecký předmět převzal zpět. Společnost Dorotheum již učinila tuto výzvu vůči všem svým klientům písemnou formou s odesláním poštou na kontaktní adresy klientů. Vzhledem ke skutečnosti, že některé listovní zásilky se společnosti Dorotheum vrátily jako nedoručené, rozhodla se učinit tuto výzvu rovněž prostřednictvím tohoto zveřejnění na svých webových stránkách:

Společnost Dorotheum tímto opětovně vyzývá všechny své klienty, aby si příslušné umělecké předměty, které se nachází ve skladu společnosti Dorotheum na adrese Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, převzali zpět, a to nejpozději do 4 týdnů ode dne zveřejnění této výzvy, tj. do 8.7.2019. V případě, že se klienti za účelem převzetí uměleckých předmětu chtějí nechat zastoupit, je potřeba, aby byla společnosti Dorotheum zástupcem klienta (zmocněncem) předložena za tímto účelem řádně udělená plná moc ze strany klienta.

Společnost Dorotheum učinila tuto výzvu rovněž prostřednictvím zveřejnění v Obchodním věstníku.

Za účelem dohody ohledně přesného data a času převzetí uměleckého předmětu zpět do rukou klienta je potřeba kontaktovat klientský servis, e-mail: info@dorotheum.cz, tel.: 724 334 354.

Společnost Dorotheum si tímto dovoluje své klienty upozornit, že v případě, že si umělecké předměty nepřevezmou nejpozději do 8.7.2019, přechází uplynutím této lhůty nebezpečí škody, zničení a ztráty uměleckého předmětu na klienta a společnost Dorotheum je v souladu se smlouvou oprávněna od smlouvy odstoupit a zároveň umělecký předmět buď uložit do soudní úschovy na náklady klienta, a nebo jej na účet klienta vhodným způsobem prodat, a to za cenu, za kterou jej lze prodat – tzn. za jakoukoliv cenu, kterou s ohledem na aktuální situaci na trhu zájemce o umělecký předmět nabídne. V takovém případě bude úplata společnosti Dorotheum v souladu se smlouvou činit 40% z dosažené kupní ceny uměleckého předmětu po odečtení veškerých nákladů společnosti Dorotheum.

Společnost Dorotheum dále klienty upozorňuje, že je povinna vydat umělecký předmět až poté, co klient uhradí veškeré případné hotové výdaje a náklady, které společnost Dorotheum nutně nebo užitečně vynaložila při splnění svého závazku, včetně nákladů na opětovné odeslání výzvy formou doporučené listovní zásilky s dodejkou, veškeré případné splatné pohledávky společnosti Dorotheum vůči klientovi a případně poskytnutou půjčku včetně úroků.

Úřední hodiny:

po 10:00 - 16:00 h

út  10:00 - 16:00 h

st  10:00 - 16:00 h

čt  10:00 - 16:00 h

pá 10:00 - 14:00 h

S úctou                                                                     

DOROTHEUM spol. s r.o.