Výzva klientům k převzetí uměleckých předmětů

Praha, dne 7.6.2019

 

Výzva klientům společností DOROTHEUM spol. s r.o. k převzetí uměleckých předmětů

Společnost DOROTHEUM spol. s r.o., IČO: 270 79 716, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 94720 (dále jen „Dorotheum“) tímto vyzývá všechny své klienty, se kterými uzavřela smlouvu, na jejímž základě klient předal společnosti Dorotheum umělecký předmět, aby jej společnost Dorotheum buď svým jménem a na účet klienta prodala v aukci, nebo aby jej nabídla k volnému prodeji ve své prodejně na adrese sídla společnosti Dorotheum a v případě, že se vyskytne zájemce o koupi uměleckého předmětu, aby jej svým jménem pro klienta a na účet klienta prodala, a to za sjednanou úplatu.

Z uzavřené smlouvy vyplývá, že společnost Dorotheum je oprávněna klienta kdykoli po dobu trvání smlouvy vyzvat, aby si umělecký předmět převzal zpět. Společnost Dorotheum již učinila tuto výzvu vůči všem svým klientům písemnou formou s odesláním poštou na kontaktní adresy klientů. Vzhledem ke skutečnosti, že některé listovní zásilky se společnosti Dorotheum vrátily jako nedoručené, rozhodla se učinit tuto výzvu rovněž prostřednictvím tohoto zveřejnění na svých webových stránkách:

Společnost Dorotheum tímto opětovně vyzývá všechny své klienty, aby si příslušné umělecké předměty, které se nachází ve skladu společnosti Dorotheum na adrese Praha 1, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, převzali zpět, a to nejpozději do 4 týdnů ode dne zveřejnění této výzvy, tj. do 8.7.2019. V případě, že se klienti za účelem převzetí uměleckých předmětu chtějí nechat zastoupit, je potřeba, aby byla společnosti Dorotheum zástupcem klienta (zmocněncem) předložena za tímto účelem řádně udělená plná moc ze strany klienta.

Společnost Dorotheum učinila tuto výzvu rovněž prostřednictvím zveřejnění v Obchodním věstníku.

Za účelem dohody ohledně přesného data a času převzetí uměleckého předmětu zpět do rukou klienta je potřeba kontaktovat klientský servis, e-mail: info@dorotheum.cz, tel.: 724 334 354.

Společnost Dorotheum si tímto dovoluje své klienty upozornit, že v případě, že si umělecké předměty nepřevezmou nejpozději do 8.7.2019, přechází uplynutím této lhůty nebezpečí škody, zničení a ztráty uměleckého předmětu na klienta a společnost Dorotheum je v souladu se smlouvou oprávněna od smlouvy odstoupit a zároveň umělecký předmět buď uložit do soudní úschovy na náklady klienta, a nebo jej na účet klienta vhodným způsobem prodat, a to za cenu, za kterou jej lze prodat – tzn. za jakoukoliv cenu, kterou s ohledem na aktuální situaci na trhu zájemce o umělecký předmět nabídne. V takovém případě bude úplata společnosti Dorotheum v souladu se smlouvou činit 40% z dosažené kupní ceny uměleckého předmětu po odečtení veškerých nákladů společnosti Dorotheum.

Společnost Dorotheum dále klienty upozorňuje, že je povinna vydat umělecký předmět až poté, co klient uhradí veškeré případné hotové výdaje a náklady, které společnost Dorotheum nutně nebo užitečně vynaložila při splnění svého závazku, včetně nákladů na opětovné odeslání výzvy formou doporučené listovní zásilky s dodejkou, veškeré případné splatné pohledávky společnosti Dorotheum vůči klientovi a případně poskytnutou půjčku včetně úroků.

Úřední hodiny:

po 10:00 - 16:00 h

út  10:00 - 16:00 h

st  10:00 - 16:00 h

čt  10:00 - 16:00 h

pá 10:00 - 14:00 h

S úctou                                                                     

DOROTHEUM spol. s r.o.