Vaše verze internetového prohlížeče není aktuální!

Abyste byli schopni využívat plně naše internetové stránky, měli byste si nainstalovat aktuální verzi prohlížeče. Seznam doporučených prohlížečů naleznete zde.Podmínky užívání

1. Oblast platnosti

Užívání internetové nabídky společnosti Dorotheum GmbH & Co KG ("Dorotheum") uváděné na internetových stránkách www.dorotheum.at, resp. www.dorotheum.com ("internetová stránka") resp. m.dorotheum.com podléhá následujícím podmínkám užívání ("podmínky"). Pokud uživatel internetových stránek ("uživatel") s použitím podmínek již neudělil výslovný souhlas jinak, podrobuje se těmto podmínkám použití internetových stránek. Pokud se uživatel nepodrobí podmínkám, je mu další užívání internetových stránek výslovně zakázáno.

Dorotheum si vyhrazuje právo podmínky kdykoli jednostranně změnit. Platné znění podmínek je zveřejněno na internetových stránkách v rubrice "Podmínky užívání". Používáním internetových stránek po zveřejnení změn se uživatel podrobuje novým podmínkám.

2. Rozsah plnění, odpovědnost

Za použití internetových stránek se zásadně neplatí žádná úhrada, pričemž si však Dorotheum výslovně vyhrazuje právo provést kdykoli změnu. Využití jednotlivých zvlášt označených služeb a plnění však muže být placené. V takovém případě je na internetových stránkách zvlášť uvedena platba za využití dané služby.

Dorotheum neručí za to, že webové stránky budou kdykoliv k dispozici, že informace a údaje na nich budou úplné, správné a aktuální a že funkčnost nabízených služeb bude bez závad.

Dorotheum neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost informací a údajů uváděných na internetových stránkách ani za funkčnost nabízených služeb. Zejména neodpovídá Dorotheum za úplnost, správnost a aktuálnost on-line poskytnutých dat o aukcích a předmětech aukcí (termíny, katalogy, výsledkové listiny) ani za výsledky vyhledávání ve službě "myDOROTHEUM", resp. funkcí "MyDOROTHEUM" a dailyauction.

Dorotheum nabízí bezplatnou službu automatického informování o různých událostech přes e-mail na uživatelem této služby zadanou e-mailovou adresu. Uživatel nese sám odpovědnost za to, pokud případné spamové filtry na jeho lokálním PC resp. u jeho poskytovatele tyto e-mailové zprávy zadrží. Dorotheum neručí za případné škody uživatele plynoucí z poruch tohoto e-mailového zpravodajství, zejména pokud nebudou e-mailové zprávy doručeny nebo budou uživateli doručeny se zpoždením.

Dorotheum je oprávněna kdykoliv – i bez předchozího oznámení – jak jednotlivé bezplatné služby, tak veškerou internetovou nabídku na webových stránkách přechodně nebo i trvale zastavit.

Dorotheum si rovnež vyhrazuje právo vyloučit jednotlivé uživatele kdykoliv a bez předchozího varování z užívání webových stránek nebo jejich jednotlivých částí a zcela nebo z části anulovat registrace ke službě myDOROTHEUM, pokud tak učiní z oprávněných důvodů, jako je porušení zákonných povinností nebo uživatelských podmínek.

3. Odpovědnost za odkazy

Dorotheum upozorňuje na to, že nemá žádný vliv na obsah a grafickou úpravu internetových nabídek, na které jsou na jeho stránkách odkazy. Dorotheum si nepřivlastnuje obsah těchto internetových nabídek. Dorotheum neručí za správnost, úplnost a aktuálnost internetových nabídek z odkazů.

4. Ochrana autorských práv

© Copyright 1999 - 2018, Dorotheum GmbH & Co KG, Víden, Rakousko
Všechna práva vyhrazena.

Prvky obsažené na internetových stránkách jako napr. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu Dorothea kopírovány nebo jinak zpracovávány.

5. Volba práva a dohoda o místu soudní příslušnosti

Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek podléhají výhradně rakouskému hmotnému právu.

Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo či nepřímo z užívání internetových stránek je výhradně rakouský soud věcně a místně příslušný pro 1010 Vídeň. Pro spotřebitele ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů platí tato dohoda jen tehdy, pokud nemají bydliště ani místo obvyklého pobytu v Rakousku a pokud také nejsou zaměstnáni v tuzemsku.

Zvláštní dodatečná ustanovení pro jednotlivé služby

Aukce online

Čas uváděný online k odevzdání nabídky se řídí výlučně hodinami systému webových stránek Dorotheum. Čas nabídky může být bez předchozího oznámení změněn. U aukcí online se čas pro odevzdání nabídky posouvá automaticky dozadu, pokud se nabídky podané v posledních 2 minutách umístí před čas uplynutí nabídky. Dorotheum neodpovídá za škody vzniklé v důsledku toho, že z důvodu technických závad nebudou nabídky zpracovány a včas zohledněny resp. že čas systému Dorotheum nebude souhlasit s oficiálním časem.

Dorotheum on-line poradenství

Dorotheum on-line poradenství je soukromým uživatelum až do odvolání k dispozici bezplatně. Dorotheum si však výslovně vyhrazuje právo bez uvedení důvodu nepřijímat, resp. neprovádět dotazy k posouzení. Dorotheum on-line poradenství je realizováno výhradně na základě údajů uživatele a posouzení eventuálně zaslaných fotografií předmetů. Uživatel bere na vědomí, že toto první posouzení na základě přetrvávající značné nejistoty způsobené odhadem na dálku nemůže nahradit odhad provedený našimi experty po bezprostřední prohlídce předmřtu. Proto je odpovědnost Dorothea za správnost výsledku on-line poradenství vyloučena.

Dailyauction/myDOROTHEUM
Registrační údaje a uživatelské jméno:

Za účelem bezproblémové realizace (internetových) příhozů a administrativního zajištení potřebuje Dorotheum povinně Vaše jméno, telefonní číslo, soukromou poštovní adresu (žádnou poštovní prihrádku) – a e-mailovou adresu.

V případe změny osobních údajů uvedených při registraci je uživatel povinen údaje obratem aktualizovat.

Úschova hesla spadá do péče uživatele. Jakákoliv odpovědnost Dorotheum ze zneužití hesla je vyloučena.

Vyloučení aukcí a internetových aukcí

Dorotheum má vedle volného rozhodování o schválení dražitele nebo uživatele a výkonu "domácího práva" právo vyloučit dražitele nebo uživatele v případě porušení VOP, zákona, dobrých mravů a z jiných duvodů, zejména také, avšak nejen z důvodu pochybností o neomezené zpusobilosti dražitele nebo uživatele podle svého názoru nebo zamítnout jednotlivé příhozy atd.

Ochrana dat

1. Ochrana dat

Při používání internetové stránky jsou pro statistické účely získávána obecná data a informace (počty přístupů, počty stahování urcitých dokumentu, zeme puvodu uživatele). Statistiky získané z těchto dat slouží k tomu, abychom mohli internetovou stránku lépe realizovat podle potřeb našich uživatelů. Osobní údaje uživatele v této souvislosti neshromažďujeme, nelze je odvodit ani ze statistik. Společnost Dorotheum je oprávněna, předávat statistiky třetím osobám.

2. Soubory Cookies

Abychom umožnili komfortnejší používání internetové nabídky, jsou při používání internetové stránky používány soubory cookies. Jako uživatel výslovně souhlasíte s používáním této technologie. Jako uživatel máte možnost akceptovat soubory cookies prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížece pouze v jednotlivých případech, nebo je zcela zakázat. Z technických důvodů se může stát, že odmítnutí souboru cookies znemožní používání internetové stránky www.dorotheum.com nebo jednotlivých služeb, nebo je umožní pouze v omezené míře.

3. Osobní údaje

Jako uživatel souhlasíte se zadáním vašich osobních údajů do informačního systému www.dorotheum.com, který muže vámi zadané osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo) získávat, zpracovávat, ukládat, adaptovat a využívat pro účely účetnictví, interního průzkumu trhu a pro marketingové účely spolecnosti Dorotheum GmbH & Co KG. Tato data jsou námi, společností Dorotheum GmbH & Co KG, používána pro plnění zákonných předpisů, pro realizaci zakázek, pro realizaci platebního styku, pro vlastní reklamní účely.

4. Vaše zákonné nároky

Vaše zákonné nároky na informace (§ 26 DSG), opravu nebo smazání (§ 27 DSG) a námitku proti používání vašich osobních údaju (§ 28 DSG) podle zákona o ochraně dat můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy kundendienst@dorotheum.at.

5. Souhlas s přenosem dat

Jako uživatel souhlasíte zadáním vašich osobních údaju do informacního systému na adrese www.dorotheum.com s přenosem níže uvedených dat k výše uvedeným účelům na níže uvedené partnerské firmy společnosti Dorotheum.

  • Orex Óra-Ékszer Zrt. (Maďarsko)
  • Orex Zálog Zrt. (Maďarsko)
  • Orex Ingatlan Kft. (Maďarsko)
  • Dorotheum spol. s r.o. (Česká republika)
  • Dorotheum s.r.l. (Itálie)
  • Dorotheum Ltd (Velká Británie)
  • Doro internet Handels GmbH & Co KG
  • Dorotheum Beteiligungs-GmbH

 

6. Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

Jako uživatel souhlasíte zadáním vašich osobních údaju do informačního systému na adrese www.dorotheum.com, se zasíláním reklamních materiálů, jako jsou informacní zpravodaje, informace o službách a výrobcích a letáky společností Dorotheum GmbH & Co KG a uvedenými společnostmi sdruženými v koncernu (viz výše) i prostrednictvím e-mailu, SMS nebo faxem.

Tento souhlas mužete kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese kundendienst@dorotheum.at nebo na telefonním čísle +431 51560 - 200.

7. Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítaci a umožnují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této internetové stránky jsou zpravidla prenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

V případe aktivace anonymizace IP adresy na této internetové stránce je vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server spolecnosti Google do USA přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena. Na této internetové stránce je aktivní anonymizace IP adresy. Na zakázku provozovatele této internetové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách a pro provádění dalších služeb vůči provozovateli internetové stránky spojených s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa předaná vaším internetovým prohlížecem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souboru cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížece; upozornujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromaždování dat vytvořených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížec dostupný pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně dat najdete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html, popr. na adrese www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Upozorňujeme Vás na to, že na této internetové stránce byla služba Google Analytics rozšírena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajišteno anonymizované shromaždování IP adres (tzv. IP-Masking).

Společnost Dorotheum GmbH & Co KG využívá funkce Google Analytics k analýze používání svých webových stránek, napr. v podobě anonymizovaných vyhodnocování a grafik pro kategorie PageViews a Visits, a také pro účely remarketingu, vytváření zpráv o impresích v síti Google Display, k integraci služby DoubleClick Campaign Manager a k vytváření zpráv od Google Analytics ohledně výkonnosti podle demografických charakteristik a zájmu.

8. Technologie přesměrovávání

Tato webová stránka používá pro online reklamu technologii přesměrovávání (Display Advertising Partner: AdRoll). Tato technologie umožní oslovení těch internetových návštevníků, kteří se o naše produkty zajímají. Ze studií vyplývá, že pro uživatele internetu je reklama zaměřená na jeho zájmy zajímavější, nežli reklama bez jakéhokoliv zaměření. Vkládání reklamních prostredků za pomoci přesměrovávání probíhá na základě analýzy předchozího chování návštevníka za pomoci Cookie. Žádné osobní údaje samozrejmě nebudou ukládány.
Pokud nechcete, aby se Vám reklama cílená na zájmy návštevníka od Google objevovala, můžete tuto funkci pod následujícím odkazem deaktivovat: www.google.com/settings/ads/onweb/

9. Google Double Click

Naše webové stránky dorotheum.com používají Google Double Click, online reklamní službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Double Click používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožnují analýzu používání webových stránek. Google Double Click používá také tzv. „web beacons“ (neviditelné grafiky). Skrze tyto web beacons může být např. vyhodnocován pohyb návštevníků na stránkách naší webové nabídky. Informace vytvořené pomocí cookies a web beacons při užívání této webové stránky (vc. IP adresy uživatelů) a expedice reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Tyto informace může Google předávat smluvním partnerům společnosti Google. Google však Vaši IP adresu nespojí s jinými údaji, které o Vaší návšteve byly uloženy.

Uživatelé mohou instalaci cookies u Google Double Click zabránit různými zpusoby:

a) příslušným nastavením software prohlížeče;
b) deaktivací reklam u Google na zboží, o které uživatel projevil zájem;
c) deaktivací reklam na zboží, o které uživatel projevil zájem a které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“;
d) trvalou deaktivací plug-inu v prohlížeci.

Nastavení pod body b) a c) budou vymazána, pokud budou v nastavení prohlížeče vymazány cookies.

Bližší informace o ochraně dat a cookies pro reklamu u Google Double Click najdete v prohlášení Google o ochraně dat, zejména pod následujícími odkazy:

www.google.com/policies/privacy/partners/
www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
support.google.com/adsense/answer/2839090

 

10. Facebook Custom Audiences

Tato webová stránka používá custom audiences, analytickou webovou službu společnosti Facebook Ireland Limited („Facebook“). Facebook Custom Audiences používá tzv. tracking tools (jako např. pixel, SDKs a APIs), které jsou implementovány na webové stránce dorotheum.com i mobilní aplikaci Dorotheum. Tímto způsobem jsou data o úkonech prováděných osobami na webových stránkách dorotheum.com, resp. v mobilní aplikaci Dorotheum („data o aktivitách“), přenášena na server společnosti Facebook Inc. v USA a tam ukládána za účelem vytvoření custom audiences osob, které navštívily naši webovou stránku dorotheum.com („custom audiences dorotheum.com“) nebo custom audiences osob, které použily naši mobilní aplikaci Dorotheum („custom audiences mobilní aplikace Dorotheum“).

V souvislosti s takovým zaměřením na cílové skupiny a optimalizací dělá Facebook následující: Facebook používá data o aktivitách shromáždená z naší webové stránky dorotheum.com, resp. naší mobilní aplikace Dorotheum pro optimalizaci reklamních inzerátů, nicméně pouze poté, co byla taková data o aktivitách agregována s jinými daty, která byla na Facebooku shromážděna od jiných reklamních subjektů, resp. jiným způsobem. Facebook nedovolí žádným jiným reklamním subjektům nebo třetím osobám směřovat reklamu jen na základě dat o aktivitách, která shromáždily z naší webové stránky dorotheum.com, resp. mobilní aplikace Dorotheum, na cílové skupiny.

Zakliknutím „přijmout“ na panelu Cookies a návštevou naší webové stránky dorotheum.com souhlasí uživatel s následujícími podmínkami:

(a) tretí osoby, včetně Facebooku, smí cookies, web beacons a jiné ukládací technologie používat za účelem shromaždování nebo získávání informací od dorotheum.com a jiných míst na internetu a jejich následného používání pro poskytování měření a zaměřování na cílové skupiny reklamních inzerátů,

(b) uživatelé naší webové stránky dorotheum.com mohou se shromaždováním a používáním informací pro targeting nesouhlasit a

(c) uživatelé mají přístup k mechanismu, pomocí něhož tuto volbu provedou (např. www.aboutads.info/choices nebo www.youronlinechoices.eu/).