Podmínky užívání

1. Oblast platnosti

Užívání internetové nabídky společnosti Dorotheum GmbH & Co KG ("Dorotheum") uváděné na internetových stránkách www.dorotheum.at, resp. www.dorotheum.com ("internetová stránka") resp. m.dorotheum.com podléhá následujícím podmínkám užívání ("podmínky"). Pokud uživatel internetových stránek ("uživatel") s použitím podmínek již neudělil výslovný souhlas jinak, podrobuje se těmto podmínkám použitím internetových stránek. Pokud se uživatel nepodrobí podmínkám, je mu další užívání internetových stránek výslovně zakázáno.

Dorotheum si vyhrazuje právo podmínky kdykoli jednostranně změnit. Platné znění podmínek je zveřejněno na internetových stránkách v rubrice "Podmínky užívání". Používáním internetových stránek po zveřejnění změn se uživatel podrobuje novým podmínkám.

2. Rozsah plnění, odpovědnost

Za použití internetových stránek se zásadně neplatí žádná úhrada, přicčemž si však Dorotheum výslovně vyhrazuje právo provést kdykoli změnu. Využití jednotlivých zvlášť označených služeb a plnění však muže být placené. V takovém případě je na internetových stránkách zvlášt uvedena platba za využití dané služby.

Dorotheum neručí za to, že webové stránky budou kdykoliv k dispozici, že informace a údaje na nich budou úplné, správné a aktuální a že funkčnost nabízených služeb bude bez závad.

Dorotheum neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost informací a údajů uváděných na internetových stránkách ani za funkčnost nabízených služeb. Zejména neodpovídá Dorotheum za úplnost, správnost a aktuálnost on-line poskytnutých dat o aukcích a předmetech aukcí (termíny, katalogy, výsledkové listiny) ani za výsledky vyhledávání v službě "myDOROTHEUM", resp. funkcí "MyDOROTHEUM" a dailyauction.

Dorotheum nabízí bezplatnou službu automatického informování o různých událostech přes e-mail na uživatelem této služby zadanou e-mailovou adresu. Uživatel nese sám odpovědnost za to, pokud případné spamové filtry na jeho lokálním PC resp. u jeho poskytovatele tyto e-mailové zprávy zadrží. Dorotheum neručí za případné škody uživatele plynoucí z poruch tohoto e-mailového zpravodajství, zejména pokud nebudou e-mailové zprávy doručeny nebo budou uživateli doručeny se zpožděním.

Dorotheum je oprávněna kdykoliv – i bez předchozího oznámení – jak jednotlivé bezplatné služby, tak veškerou internetovou nabídku na webových stránkách přechodně nebo i trvale zastavit.

Dorotheum si rovněž vyhrazuje právo vyloučit jednotlivé uživatele kdykoliv a bez předchozího varování z užívání webových stránek nebo jejich jednotlivých částí a zcela nebo zčásti anulovat registrace ke službě myDOROTHEUM, pokud tak učiní z oprávněných důvodů, jako je porušení zákonných povinností nebo uživatelských podmínek.

3. Odpovědnost za odkazy

Dorotheum upozorňuje na to, že nemá žádný vliv na obsah a grafickou úpravu internetových nabídek, na které jsou na jeho stránkách odkazy. Dorotheum si nepřivlastňuje obsah těchto internetových nabídek. Dorotheum neručí za správnost, úplnost a aktuálnost internetových nabídek z odkazu.

4. Ochrana autorských práv

© Copyright 1999 - 2018, Dorotheum GmbH & Co KG, Vídeň, Rakousko
Všechna práva vyhrazena.

Prvky obsažené na internetových stránkách jako napr. texty, obrázky, grafy a video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu Dorothea kopírovány nebo jinak zpracovávány.

5. Volba práva a dohoda o místu soudní příslušnosti

Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek podléhají výhradně rakouskému hmotnému právu.

Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo ci nepřímo z užívání internetových stránek je výhradně rakouský soud věcně a místně příslušný pro 1010 Vídeň. Pro spotřebitele ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů platí tato dohoda jen tehdy, pokud nemají bydlište ani místo obvyklého pobytu v Rakousku a pokud také nejsou zaměstnáni v tuzemsku.

Zvláštní dodatecná ustanovení pro jednotlivé služby

Aukce online

Čas uváděný online k odevzdání nabídky se řídí výlučně hodinami systému webových stránek Dorotheum. Čas nabídky může být bez předchozího oznámení změněn. U aukcí online se čas pro odevzdání nabídky posouvá automaticky dozadu, pokud se nabídky podané v posledních 2 minutách umístí před čas uplynutí nabídky. Dorotheum neodpovídá za škody vzniklé v důsledku toho, že z důvodu technických závad nebudou nabídky zpracovány a včas zohledněny resp. že čas systému Dorotheum nebude souhlasit s oficiálním časem.

Dorotheum on-line poradenství

Dorotheum on-line poradenství je soukromým uživatelům až do odvolání k dispozici bezplatně. Dorotheum si však výslovně vyhrazuje právo bez uvedení důvodu nepřijímat, resp. neprovádět dotazy k posouzení. Dorotheum on-line poradenství je realizováno výhradně na základe údajů uživatele a posouzení eventuálně zaslaných fotografií předmětu. Uživatel bere na vědomí, že toto první posouzení na základe přetrvávající značné nejistoty způsobené odhadem na dálku nemůže nahradit odhad provedený našimi experty po bezprostřední prohlídce předmětu. Proto je odpovědnost Dorothea za správnost výsledku on-line poradenství vyloučena.

Dailyauction/myDOROTHEUM
Registrační údaje a uživatelské jméno:

Za účelem bezproblémové realizace (internetových) příhozu a administrativního zajištění potřebuje Dorotheum povinně Vaše jméno, telefonní číslo, soukromou poštovní adresu (žádnou poštovní přihrádku) – a e-mailovou adresu.

V případe zmeny osobních údajů uvedených při registraci je uživatel povinen údaje obratem aktualizovat.

Úschova hesla spadá do péče uživatele. Jakákoliv odpovědnost Dorotheum ze zneužití hesla je vyloučena.Vyloučení aukcí a internetových aukcí

Vyloučení aukcí a internetových aukcí

Dorotheum má vedle volného rozhodování o schválení dražitele nebo uživatele a výkonu "domácího práva" právo vyloučit dražitele nebo uživatele v případe porušení VOP, zákona, dobrých mravů a z jiných důvodů, zejména také, avšak nejen z důvodu pochybností o neomezené způsobilosti dražitele nebo uživatele podle svého názoru nebo zamítnout jednotlivé příhozy atd.

Ochrana dat

1. Ochrana dat

Při používání internetové stránky jsou pro statistické účely získávána obecná data a informace (počty přístupů, počty stahování určitých dokumentů, země původu uživatele). Statistiky získané z těchto dat slouží k tomu, abychom mohli internetovou stránku lépe realizovat podle potřeb našich uživatelů. Osobní údaje uživatele v této souvislosti neshromažďujeme, nelze je odvodit ani ze statistik. Společnost Dorotheum je oprávněna, předávat statistiky třetím osobám.

2. Soubory Cookies

Abychom umožnili komfortnější používání internetové nabídky, jsou při používání internetové stránky používány soubory cookies. Jako uživatel výslovně souhlasíte s používáním této technologie. Jako uživatel máte možnost akceptovat soubory cookies prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče pouze v jednotlivých případech, nebo je zcela zakázat. Z technických důvodů se může stát, že odmítnutí souborů cookies znemožní používání internetové stránky www.dorotheum.com nebo jednotlivých služeb, nebo je umožní pouze v omezené míře.

3. Osobní údaje

Jako uživatel souhlasíte se zadáním vašich osobních údajů do informačního systému www.dorotheum.com, který může vámi zadané osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo) získávat, zpracovávat, ukládat, adaptovat a využívat pro účely účetnictví, interního průzkumu trh a pro marketingové účely společnosti Dorotheum GmbH & Co KG. Tato data jsou námi, společností Dorotheum GmbH & Co KG, používána pro plnění zákonných předpisů, pro realizaci zakázek, pro realizaci platebního styku pro vlastní reklamní účely.

4. Vaše zákonné nároky

Vaše zákonné nároky na informace (§ 26 DSG), opravu nebo smazání (§ 27 DSG) a námitku proti používání vašich osobních údajů (§ 28 DSG) podle zákona o ochraně dat můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy kundendienst@dorotheum.at.

5. Souhlas s přenosem dat

Jako uživatel souhlasíte zadáním vašich osobních údajů do informačního systému na adrese www.dorotheum.com s přenosem níže uvedených dat k výše uvedeným účelům na níže uvedené partnerské firmy společnosti Dorotheum.

  • Orex Óra-Ékszer Zrt. (Maďarsko)
  • Orex Zálog Zrt. (Maďarsko)
  • Orex Ingatlan Kft. (Maďarsko)
  • Dorotheum spol. s r.o. (Česká republika)
  • Dorotheum s.r.l. (Itálie)
  • Dorotheum Ltd (Velká Británie)
  • Doro internet Handels GmbH & Co KG
  • Dorotheum Beteiligungs-GmbH

 

6. Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

Jako uživatel souhlasíte zadáním vašich osobních údajů do informačního systému na adrese www.dorotheum.com se zasíláním reklamních materiálů, jako jsou informační zpravodaje, informace o službách a výrobcích a letáky společností Dorotheum GmbH & Co KG a uvedenými společnostmi sdruženými v koncernu (viz výše)i prostřednictvím e-mailu, SMS nebo faxem.

Tento souhlas můžete kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese kundendienst@dorotheum.at nebo na telefonním čísle +431 51560 - 200.

7. Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

V případě aktivace anonymizace IP adresy na této internetové stránce je vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena. Na této internetové stránce je aktivní anonymizace IP adresy. Na zakázku provozovatele této internetové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách a pro provádění dalších služeb vůči provozovateli internetové stránky spojených s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa předaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližší informace o podmínkách používání a o ochraně dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Upozorňujeme Vás na to, že na této internetové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP-Masking).

Společnost Dorotheum GmbH & Co KG využívá funkce Google Analytics k analýze používání svých webových stránek, např. v podobě anonymizovaných vyhodnocování a grafik pro kategorie PageViews a Visits, a také pro účely remarketingu, vytváření zpráv o impresích v síti Google Display, k integraci služby DoubleClick Campaign Manager a k vytváření zpráv od Google Analytics ohledně výkonnosti podle demografických charakteristik a zájmů.

8. Technologie přesměrovávání

Tato webová stránka používá pro online reklamu technologii přesměrovávání (Display Advertising Partner: AdRoll). Tato technologie umožní oslovení těch internetových návštěvníků, kteří se o naše produkty zajímají. Ze studií vyplývá, že pro uživatele internetu je reklama zaměřená na jeho zájmy zajímavější, nežli reklama bez jakéhokoliv zaměření. Vkládání reklamních prostředků za pomoci přesměrovávání probíhá na základě analýzy předchozího chování návštěvníka za pomoci Cookie. Žádné osobní údaje samozřejmě nebudou ukládány.
Pokud nechcete, aby se Vám reklama cílená na zájmy návštěvníka od Google objevovala, můžete tuto funkci pod následujícím odkazem deaktivovat: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de

9. Google Double Click

Naše webové stránky dorotheum.com používají Google Double Click, online reklamní službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Double Click používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují analýzu používání webových stránek. Google Double Click používá také tzv. „web beacons“ (neviditelné grafiky). Skrze tyto web beacons může být např. vyhodnocován pohyb návštěvníků na stránkách naší webové nabídky. Informace vytvořené pomocí cookies a web beacons při užívání této webové stránky (vč. IP adresy uživatelů) a expedice reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Tyto informace může Google předávat smluvním partnerům společnosti Google. Google však Vaši IP adresu nespojí s jinými údaji, které o Vaší návštěvě byly uloženy.

Uživatelé mohou instalaci cookies u Google Double Click zabránit různými způsoby:

a) příslušným nastavením software prohlížeče;
b) deaktivací reklam u Google na zboží, o které uživatel projevil zájem;
c) deaktivací reklam na zboží, o které uživatel projevil zájem a které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“;
d) trvalou deaktivací plug-inu v prohlížeči.

Nastavení pod body b) a c) budou vymazána, pokud budou v nastavení prohlížeče vymazány cookies.

Bližší informace o ochraně dat a cookies pro reklamu u Google Double Click najdete v prohlášení Google o ochraně dat, zejména pod následujícími odkazy:

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
http://support.google.com/adsense/answer/2839090

 

10. Facebook Custom Audiences

Tato webová stránka používá custom audiences, analytickou webovou službu společnosti Facebook Ireland Limited („Facebook“). Facebook Custom Audiences používá tzv. tracking tools (jako např. pixel, SDKs a APIs), které jsou implementovány na webové stránce dorotheum.com i mobilní aplikaci Dorotheum. Tímto způsobem jsou data o úkonech prováděných osobami na webových stránkách dorotheum.com, resp. v mobilní aplikaci Dorotheum („data o aktivitách“), přenášena na server společnosti Facebook Inc. v USA a tam ukládána za účelem vytvoření custom audiences osob, které navštívily naši webovou stránku dorotheum.com („custom audiences dorotheum.com“) nebo custom audiences osob, které použily naši mobilní aplikaci Dorotheum („custom audiences mobilní aplikace Dorotheum“).

V souvislosti s takovým zaměřením na cílové skupiny a optimalizací dělá Facebook následující: Facebook používá data o aktivitách shromážděná z naší webové stránky dorotheum.com, resp. naší mobilní aplikace Dorotheum pro optimalizaci reklamních inzerátů, nicméně pouze poté, co byla taková data o aktivitách agregována s jinými daty, která byla na Facebooku shromážděna od jiných reklamních subjektů, resp. jiným způsobem. Facebook nedovolí žádným jiným reklamním subjektům nebo třetím osobám směřovat reklamu jen na základě dat o aktivitách, která shromáždily z naší webové stránky dorotheum.com, resp. mobilní aplikace Dorotheum, na cílové skupiny.

Zakliknutím „přijmout“ na panelu Cookies a návštěvou naší webové stránky dorotheum.com souhlasí uživatel s následujícími podmínkami:

(a) třetí osoby, včetně Facebooku, smí cookies, web beacons a jiné ukládací technologie používat za účelem shromažďování nebo získávání informací od dorotheum.com a jiných míst na internetu a jejich následného používání pro poskytování měření a zaměřování na cílové skupiny reklamních inzerátů,

(b) uživatelé naší webové stránky dorotheum.com mohou se shromažďováním a používáním informací pro targeting nesouhlasit a

 

(c) uživatelé mají přístup k mechanismu, pomocí něhož tuto volbu provedou (např. www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/).

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací