Frantisek Nagl - Werke kaufen und verkaufen

Frantisek Nagl (Kostelni Myslova 1889 - 1944 ermordet in Auschwitz)

|